1. Het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse ‘σχολή’, dat ‘vrije tijd’ betekent. Onderwijs was namelijk oorspronkelijk iets waarvoor men vrije tijd moest hebben: de meeste mensen, ook kinderen, besteedden al hun tijd aan werk. (wikipedia)
 2. Biesta spreekt over kwalificatie, socialisatie en subjectivicatie, en niet over differentiatie.
  In een artikel van Biesta (2017) werpt hij op dat kwalificatie volgens sommigen het enige is waar scholen goed voor zijn. “Kwalificatie heeft te maken met het domein van kennis en vaardigheden of, ruimer genomen, met de manieren waarop het onderwijs mensen kwalificeert. De kwalificatiefunctie is een belangrijke functie en ook een belangrijke reden om onderwijs als een maatschappelijk goed te zien. Maar onderwijs functioneert niet alleen in het domein van kennis en vaardigheden, maar maakt ook dat kinderen en jongeren deel worden van bestaande tradities en praktijken, van bestaande culturele, politieke, sociale maar bijvoorbeeld ook professionele ‘ordes’. Dit is de socialisatiefunctie van het onderwijs.” (Biesta, 2011, p.7) Biesta (2011) voegt hier nog een derde functie van het onderwijs aan toe, namelijk de subjectiveringsdimensie of de individuering of persoonsvorming. “..zelfs wanneer we zouden zeggen dat het onderwijs zich alleen met kwalificatie bezig zou moeten of mogen houden, zouden we ons nog altijd moeten afvragen wat dit betekent voor de socialiserende en subjectiverende of persoonsvormende dimensies van het onderwijs. Onderwijs dat zich bijvoorbeeld alleen richt op kwalificatie – ‘back to basics’ – draagt daarmee wel degelijk ook een opvatting uit over samenleving en persoon.” (Biesta, 2011, p.7) Bron: Biesta, G. (2011) Tijdschrift voor lerarenopleiders VELON/VELOV, 32 (2).
 3. De derde vraag luidde: Je hoort gewoon liefst wat je wil horen. Welke denkfout is dit?
  Confirmation Bias
  Loss Aversion
  Referentie effect
  In een artikel van Visser (2016) worden deze denkfouten als volgt uitgelegd:
  Loss aversion is de neiging om het belangrijker te vinden om te voorkomen dat we iets verliezen dan dat we iets van dezelfde waarde te winnen.
  Confirmation biasof de bevestigingsfout is de neiging om alleen te kijken naar bewijs dat onze hypothese ondersteunt. Ook merken we zulk bewijs eerder op (dit wordt selectieve perceptie genoemd) en onthouden we het beter.
  Referentie-effect, ook wel anchoring-effect genoemd, is de neiging om onze schattingen te laten beïnvloeden door een aangereikte referentie, zelfs als deze referentie helemaal niet relevant is voor het onderwerp.
  Klik hier voor meer informatie over het referentie-effect.