Het is het weekend van de vaste week van de meivakantie in het onderwijs! We hopen dat jullie hebben genoten en wat hebben kunnen ontspannen. In deze blog: leraren die dyslectisch zijn, wat zijn op dit moment topprioriteiten voor verbetering op scholen, uit welke sector komen leraren die iets op vrijmarkten kochten voor hun werk en zeggen leerlingen/studenten/cursisten u of jij?

Op sociale media worden leraren weleens aangesproken als ze een typfout maken, want een leraar die fouten maakt, dat kan natuurlijk niet. Wij dachten opeens hoe het zit met dyslectisch zijn. Kan je dan leraar zijn/worden, of niet? We vroegen het aan onze deelnemers! Als eerste: Ken je leraren op je school die dyslectisch zijn? In het primair onderwijs geeft een meerderheid aan geen leraren op school te kennen die dyslectisch zijn (figuur 1). In alle andere sectoren is dit een stuk lager. We zien ook een klein percentage Tappers dat dyslectisch is.

Vervolgens vroegen we of een leraar met dyslexie wel of niet kan (figuur 2). Een klein percentage zegt dat het niet kan. Een meerderheid van de deelnemers in het primair onderwijs kiest voor kan, wanneer er hulp/ondersteuning is. In het voortgezet onderwijs is dit 36%. Opvallend is dat in het voortgezet onderwijs ook vaker gekozen wordt voor kan niet in bepaalde sectoren en/of vakken.

We hebben deze vragen ook met elkaar gecombineerd (figuur 3). De leraren die aangaven zelf dyslectisch te zijn laten we nu even buiten beschouwing (daar komen we zo op terug). Tappers die aangeven op hun school leraren die dyslectisch zijn te kennen, geven vaker aan dat het kan, dan Tappers die geen leraren kennen die dyslectisch zijn. Meer Tappers in deze groep vinden ook dat het niet in alle sectoren/vakken kan dan de groep die leraren met dyslexie kennen.

Tot slot vroegen we de Tappers die lieten weten zelf dyslectisch te zijn waar ze zoal mee te maken krijgen (figuur 4). Dit is een beperkte groep (N = 55), en daarom hebben we dit niet gesplitst op sector. Slechts 9% geeft aan de hulp te krijgen die nodig is. 53% laat collega’s werk nalezen/nakijken. 27% is het weleens afgeraden in het onderwijs te werken en 20% probeert te verbergen dat er sprake is van dyslexie.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4

Al eerder vroegen we wat de topprioriteit voor verbetering zou moeten zijn op school. De top drie bestond in zowel primair als voortgezet onderwijs (maar in een andere volgorde en met verschillende percentages) uit geletterdheid/taalvaardigheid van leerlingen/studenten/cursisten, gedrag van leerlingen/studenten/cursisten en mentaal en fysiek welzijn van het personeel. Deze week vroegen we wat op dit moment de topprioriteit voor verbetering is (figuur 5). Nu is het zo dat we bij de vraag over wat het zou moeten zijn slechts 1 optie lieten kiezen, en bij deze nieuwe vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Dat vertekent het beeld enigszins.

In het primair onderwijs is volgens 47% van de Tappers geletterdheid/taalvaardigheid en volgens 46% gecijferdheid/rekenvaardigheid van leerlingen/studenten/cursisten de topprioriteit. Nummer 3 (op enige afstand) is gedrag tijdens de lessen. In het voortgezet onderwijs is dit met 42% juist de nummer 1. Geletterdheid/taalvaardigheid van leerling is nummer 2 en curriculum en/of toetsing is nummer 3. Mentaal en fysiek welzijn (de nummer 3 van noodzakelijke topprioriteiten volgens de deelnemers) staat niet in de top 3 van huidige topprioriteiten.

Figuur 5

Deze vraag stellen we jaarlijks: nog iets gekocht op een vrijmarkt voor school, lessen en/of lokaal? Wat gelijk opvalt: de meerderheid van deze Tappers is niet naar een vrijmarkt geweest (figuur 6). Verder is het voor Tappers uit het primair onderwijs gebruikelijker om iets te kopen dan voor Tappers uit andere sectoren. Hoewel in het voortgezet en hoger onderwijs toch ook wel gezocht is naar iets.

Figuur 6

Toegegeven, we hebben een paar keer naar de formulering van deze vraag gekeken… Moeten jouw leerlingen/studenten/cursisten u tegen jou zeggen?
Wat blijkt? In het voortgezet onderwijs komt u zeggen het meest voor (figuur 7). Bij 45% moeten leerlingen u zeggen, en leerlingen doen dat ook. Bij 17% moet het, maar doen leerlingen het niet (allemaal). In het primair onderwijs moet het bij een meerderheid van de Tappers niet. Bij 44% van de deelnemers doen leerlingen het desondanks wel.

Figuur 7

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 27 april tot en met 3 mei!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Is de single-point rubric een betrouwbaar instrument?
This is a teenager. Let’s track hundreds of teens into adulthood using this huge dataset.
This is a teenager
Met dyslexie voor de klas.
Leren en de Matthäus-Passion
Faculty Voices
Hoe een achternaam voor lagere schoolcijfers zorgt (en waarom je liever niet De Vries, De Wit of Zegers heet)
30 Million Canvas Grading Records Reveal Widespread Sequential Bias and System-Induced Surname Initial Disparity

  • Bericht gepubliceerd op:4 mei 2024