We bestaan deze week een jaar! Op maandag 8 juni 2020 stelden we onze eerste vragen aan 21 deelnemers die zich hadden opgegeven voor een pilot. Sinds die tijd zijn we gegroeid naar iets meer dan 3000 accounts, rond de 1000 unieke deelnemers in de maand, 800 unieke deelnemers per week en ongeveer 600 deelnemers per dag. We zijn hier erg blij mee! Elke dag werken we aan vragen waarop jullie het antwoord willen weten en tips die jullie waarderen.

Ask Answer Learn – Dit was het afgelopen jaar ook zeker van toepassing op onszelf! Natuurlijk zijn we onderweg deelnemers kwijtgeraakt, lukt het ons niet elke dag om scherpe vragen te stellen, maar zien we een vaste kern gebruikers die meedenkt en mee blijft doen! Bedankt voor jullie steun en feedback! En, van harte gefeliciteerd ook onze deelnemers die al 365 dagen meedoen! We doen ons best steeds meer zichtbaar te worden. We schuiven regelmatig aan bij EduCAUTION en de Pictio Onderwijspodcast en op 19 juni zijn we aanwezig bij ResearchED en in juli op de ORD. Ook onderzoekers en beleidsmakers weten ons te vinden voor vragen aan leraren. We knopen er graag nog wat jaren aan vast!

Vragen stellen aan subgroepen

Een van de dingen die we vorig jaar nog niet, maar nu wel kunnen, is het stellen van een vraag en vragen aan een specifieke groep deelnemers. Dit gaat nog niet altijd vlekkeloos. Soms zit iemand in de verkeerde groep of is een groep nog niet zo groot. We hebben toch besloten er mee te experimenteren omdat we 1) zo tegemoet kunnen komen aan wensen van deelnemers om vragen te beantwoorden die beter passen bij hun situatie en we 2) merken dat wachten tot een groep groot genoeg is misschien lang duurt, terwijl je de groep mogelijk vergroot door juist specifieke vragen aan die groep te stellen, 3) jullie feedback hierop helpt ons het systeem te verbeteren. Hopelijk ervaren jullie de specifieke vragen ook als een meerwaarde.

In deze blog willen we de resultaten van enkele van deze specifieke vragen met jullie delen. We zoomen vandaag in op ervaringen van onze gebruikers met de eindtoets (in het po) en het centraal eindexamen (in het vo).

Maken leraren zelf het eindexamen?

Als eerste vroegen we onze deelnemers uit het po welke eindtoets hun leerlingen maken. De Centrale Eindtoets en IEP komen onder onze deelnemers het meeste voor.

Vo-leraren vroegen we of ze het eindexamen van hun vak(ken) zelf maken.

Een grote groep leraren geeft aan het examen te maken voordat ze het nakijken. In het gamma-cluster valt op dat de groep die het examen niet zelf maakt wat groter is. Tegelijkertijd is de groep die het maakt maar het niet na hoeft te kijken in het gamma-cluster OOK groter dan in de andere clusters.

Versnaperingen tijdens de toets of het examen?

Het maken van een eindtoets of eindexamen kan voor leerlingen een stressvol moment zijn. Op Twitter zagen we de afgelopen periode verschillende foto’s van kleinigheden die leraren of scholen hun leerlingen aanboden voor, tijdens of na de toets voorbij komen. Van flesjes water met een boodschap eraan, tot zelfgemaakte puntenslijpers met een persoonlijke boodschap. Wij vroegen onze deelnemers of hun school leerlingen iets aanbood.

Hier eerste de vraag aan leraren in het po.

Twee derde van onze deelnemers in het po geeft aan dat op hun school leerlingen tijdens het maken van de eindtoets niets wordt aangeboden. Bij onze deelnemers uit het vo gaf 24% aan dit niet te weten. Als we deze groep weglaten uit onze figuren, zien we dat een aardig deel (44%) van de leraren aangeeft dat hun school iets te drinken aanbiedt tijdens het maken van het CSE. Een bijna even groot percentage geeft aan dat de school de leerlingen niks aanbiedt.

Kwaliteit van de toets en het examen

Ruim 80% van de leraren in de onder- en middenbouw heeft de toets niet bekeken. In de bovenbouw is dit bijna 50%. 36% van de leraren in de bovenbouw heeft een (zeer) positieve indruk van de kwaliteit van de toets. Dat leraren in de bovenbouw de toets vaker bekijken ligt voor de hand. Dat bijna de helft dat niet doet is misschien iets om nog eens over door te vragen. Zouden alle leraren werkzaam in het po de eindtoets moeten bekijken? Waarom wel en waarom niet? Zou het voor de doorlopende leerlijn goed zijn als ook leraren in de onder en middenbouw de toets bekijken? Het is immers de eindtoets van de periode waar ook zij een bijdrage aan hebben geleverd. Een verklaring voor de resultaten kan natuurlijk zijn dat leraren er nog niet aan toegekomen waren en later de toets alsnog bekijken.

We stelden po-leraren ook de vraag of en hoe ze analyses van toetsresultaten en andere informatie over leerlingen dit schooljaar persoonlijk hebben gebruikt. Hier zien we dat leraren in de onderbouw een kleiner groep ten opzichte van leraren uit de midden- en bovenbouw aangeeft toetsresulaten en andere informatie te gebruiken voor het evalueren van prestaties uit het verleden en de impact van het eigen onderwijs. Het gaat hier echter wel om een kleine groep.

We hebben de vraag over de indruk van de kwaliteit gekruist met de vraag welke eindtoets leerlingen maken. Uit de resultaten hebben we de leraren die aangaven de toets niet te hebben bekeken weggelaten. We houden dan helaas maar een kleine groep over (Reden dat we eerst twijfelden of we al aan sectorspecifieke vragen moesten beginnen). Hoewel we voorzichtig moeten zijn met interpretaties willen we de figuur toch laten zien.

Leraren in het vo vroegen we naar de indruk van de kwaliteit van het centraal schriftelijk eindexamen. Ook hier hebben we de leraren die aangaven het examen nog niet bekeken te hebben uit de resultaten gelaten. Het ging om 20 tot 30 procent van de respondenten. In het alfa cluster was dit percentage het hoogst.

Bèta-leraren hebben een positievere indruk van het centraal eindtentamen dan leraren uit de alfa en gamma clusters (Op 10 juni werden de N-termen bekend gemaakt. Die waren over het algemeen aan de hoge kant).

Nakijken en samenwerking met de tweede corrector

Naast het nakijken van de examens van eigen leerlingen, doen leraren in het vo ook nog een tweede correctie. Wilbert Huls diende hier vragen over in. Ook hier hebben we de antwoordoptie: “ik kijk geen examens na” weggelaten uit de resultaten zodat we de clusters beter met elkaar kunnen vergelijken.

Leraren kijken elk werk volledig na, of kijken per vraagstuk of ze zich kunnen vinden in de score van de eerste correctie. Bij de beta-leraren komt dat laatste het meeste voor.

Toets- en examenresultaten

Aan leraren in het basisonderwijs vroegen we hoe de eindtoets over het algemeen gemaakt is. Bijna een derde van de deelnemers uit het basisonderwijs weet dit niet. Hoe dat komt weten we niet. Is het niet gecommuniceerd? Is het voor deze leraren niet belangrijk? Waren er andere dingen te doen?

Ondanks het online onderwijs in een deel van het jaar geeft slechts 14% aan dat de eindtoets minder dan verwacht gemaakt is. We duiken hier graag verder in. We willen dit graag koppelen aan een recent proefschrift over de eindtoets en aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. In de meest recente factsheet van dat onderzoek vinden we dat de leergroei voor begrijpend lezen 19% lager was dan in voorgaande jaren. Bij spelling was dat 7% en bij rekenen-wiskunde 9%. Binnenkort stellen we gebruikers werkzaam in het vo enkele vragen over de resultaten van de eindexamens. Ook hebben we vragen over nakijken in het algemeen (en hoe lang je daar gemiddeld over doet) op de planning staan.  

Met deze blogpost hebben we jullie willen laten zien hoe we vragen kunnen stellen aan verschillende sectoren. We willen deze blog graag eindigen met een vraag die we aan onze hele groep stelden. Zo kunnen jullie zien dat we dagelijks rond de 600 leraren bereiken.

Er zijn weinig leraren die zich niet verantwoordelijk voelen als een klas in zijn geheel slecht scoort op een toets of examen. In het basis- en speciaal onderwijs is het percentage dat zich verantwoordelijk voelt het groots, in het mbo het kleinst.

Tips

Elke dag geven we een lees- of luistertip mee. In de blog zetten we ze altijd op een rij. Deze keer de tips van 3 tot en met 9 juni.

Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Tjipcast 121 met Martin Bootsma
Blog Teacher Tapp NL: Lezen
Blog Teacher Tapp NL: De visie van leraren op kunsteducatie
Onderwijs en mantelzorg: verhalen van jonge mantelzorgers
Kritische kanttekeningen bij nieuwe wet burgerschapsonderwijs
Podcast Nu even wel – Depolariseren kun je leren
Teacher Tapp Pictio Podcast #1 Wat als afspraken niet nagekomen worden?
HR-podcast met onderzoeker Ben van der Hilst: teamgericht organiseren in het po
‘Door taken anders te organiseren, benutten we talent en verhogen we het werkplezier van leraren’
Gamification met Google Forms: 3 manieren
In gesprek met schoolleiders: geeft een gelukkige leraar beter onderwijs?

  • Bericht gepubliceerd op:10 juni 2021