Deze week kijken we naar feedback van leerlingen/studenten/cursisten, personeelsbeleid en vakantieweken. Want hoeveel weken van die 6 weken zomervakantie zijn Tappers nou echt vrij?

Echt vrij is uiteraard een eigen interpretatie. De een is echt even helemaal niet met werk bezig, de ander ziet op vakantie allerlei lesonderwerpen voorbij komen, maar vindt dat niet echt werk, of leest juist in de vakantieperiode graag bij op diens vakgebied…. Hoe het er ook uit ziet, de grootste groep geeft aan 5 weken echt vrij te zijn (figuur 1). In het primair onderwijs komt 6 weken vrij zijn nauwelijks voor, in het voortgezet onderwijs is 32% van de deelnemers met als voornaamste taak onderwijs echt 6 weken vrij.

Figuur 1

Vorige week schreven we over het behoud van leraren. Op scholen waarvan Tappers het personeelsverloop typeerden als hoog, vonden we meer deelnemers die hun baan daadwerkelijk hadden opgezegd en ook meer deelnemers die dat voortdurend overwogen. Deze week vroegen we naar het personeelsbeleid. In lijn met de eerdere resultaten komt het primair onderwijs er het beste af. 52% van de Tappers uit die sector vindt het personeelsbeleid mensgericht, 34% vindt het transparant, 30% vindt het eerlijk en 24% vindt het effectief (figuur 2). 25% vindt dat geen van deze aspecten aanwezig zijn. In de andere sectoren is dat percentage veel hoger: 48% in het voortgezet, 49% in het middelbaar beroeps- en 43% in het hoger onderwijs, vindt het personeelsbeleid niet eerlijk, niet transparant, niet effectief en niet mensgericht.
Kruisen we deze vraag met de vraag over personeelsverloop dat is het beeld wat je mag verwachten: van de 328 Tappers die het personeelsverloop als hoog typeren, vindt meer dan de helft dat het personeelsbeleid niet eerlijk, niet transparant, niet effectief en niet mensgericht is (figuur 3). Bij de groep die het personeelsverloop typeert als stabiel is dit 29%. En bij de kleine groep waar het verloop laag is, slechts 16%

Figuur 2
Figuur 3

Een grote meerderheid van de Tappers blijft komend schooljaar in dezelfde baan op dezelfde school (figuur 4). Een kleine groep gaat een andere baan/functie doen op de huidige school. Een vergelijkbare groep gaat dezelfde functie doen op een andere school en de kleinste groep gaat zowel van functie als school veranderen. Bij de kleine groep die van school verandert, zien we een groot deel aangeven dat het personeelsbeleid niet eerlijk, niet transparant, niet effectief en niet mensgericht is. Bij de groepen die bij de huidige school blijven is dit 33%.

Figuur 4

Feedback

Feedback is een proces waarbij je bij verschillende bronnen informatie verzamelt (bijvoorbeeld over je handelen, je professionele gedrag), en vervolgens die informatie gebruikt en interpreteert om je handelen te verbeteren. Voor het onderwijs, zijn leerlingen/studenten/cursisten uiteraard belangrijke bronnen. Bijna de helft van onze deelnemers vraagt minimaal maandelijks feedback aan hun leerlingen/studenten/cursisten (figuur 5). Dit gebeurt met name spontaan, of door te benoemen dat feedback welkom is (figuur 6). Door school geregelde feedback (bijvoorbeeld door vragenlijsten) komt in het primair onderwijs minder voor. 8% van de deelnemers uit het primair onderwijs denkt niet dat leerlingen goede feedback kunnen geven (figuur 7). Een meerderheid van de deelnemers in alle sectoren vindt dat leerlingen/studenten/cursisten goede feedback kunnen geven over de manier van lesgeven, over de sfeer/orde in de klas en over de interactie. Dat zijn ook de enige aspecten die in het primair onderwijs een meerderheid krijgen. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen over bijna alles aspecten goede feedback geven volgens de deelnemers. Alleen de lesmaterialen krijgen geen meerderheid. In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs kunnen studenten volgens een meerderheid over alle aspecten goede feedback geven.

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

Uit een open vraag, waarin we vroegen we welke manier fijn is om feedback te ontvangen van leerlingen, blijkt dat leraren verschillende voorkeuren hebben voor het ontvangen van feedback van leerlingen.

Veel Tappers geven de voorkeur aan mondelinge feedback omdat dit direct en persoonlijk is. Het stelt hen in staat om door te vragen en verduidelijking te krijgen over wat leerlingen precies bedoelen. Mondelinge feedback kan tijdens of na de les plaatsvinden en is vaak spontaan, waardoor het als eerlijker en oprechter wordt ervaren. Schriftelijke feedback wordt ook gewaardeerd, vooral omdat het kan worden nagelezen en geanalyseerd. Dit kan via enquêtes, vragenlijsten, briefjes of post-its. Schriftelijke feedback biedt leerlingen de kans om hun gedachten rustig te formuleren en kan anoniem worden gegeven, wat sommige leerlingen kan aanmoedigen om eerlijker te zijn. Veel Tappers waarderen spontane feedback omdat deze vaak oprechter en directer is. Leerlingen kunnen tijdens de les of in informele gesprekken aangeven wat ze van een les vonden. Sommige deelnemers vinden anonieme feedback nuttig omdat dit leerlingen kan helpen om eerlijker te zijn zonder zich zorgen te maken over mogelijke gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld via digitale enquêtes of anonieme briefjes. Persoonlijke gesprekken, één-op-één of in kleine groepjes, zijn ook populair. Zo kan gelijk en specifiek doorgevraagd worden. Gestructureerde methoden zoals exit tickets, evaluatieformulieren of digitale tools (bijvoorbeeld Google Forms) worden gebruikt om feedback systematisch te verzamelen.
In het algemeen geven Tappers de voorkeur aan een mix van deze methoden, afhankelijk van de situatie en het doel van de feedback. Het belangrijkste is dat de feedback constructief, eerlijk en respectvol wordt gegeven.

Nu is het verzamelen van de feedback slechts een start. De feedback moet vervolgens geïnterpreteerd en gebruikt worden. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat leraren inzichten weliswaar omzetten in acties, maar dat er toch geen verbetering zichtbaar was in het reflectievermogen van leraren. Volgens leerlingen verbeterde de leskwaliteit evenmin. Dit kan aan de feedback liggen en aan de manier waarop je daarmee aan de slag gaat. Zo is een valkuil bijvoorbeeld zomaar alles klakkeloos overnemen, maar ook het vragen van feedback over aspecten van je les die weinig effect hebben op de effectiviteit van je les, of denken dat je jezelf moet verdedigen. Omgaan met feedback, en feedback echt inzetten om je handelen te verbeteren vereist kennis en vaardigheden. De term feedbackgeletterdheid is hier van toepassing. Het is iets dat je kunt ontwikkelen. Een meerderheid van de deelnemers is het (helemaal) eens met de stelling dat de initiële lerarenopleiding aanstaande leraren beter moet voorbereiden op hoe ze om moeten gaan met feedback op hun lesgeven (figuur 8).

  Figuur 8

  Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Omdat we vorige week een weekje vakantie hadden krijg je deze week de tips van 8 tot en met 14 juni!

  Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

  Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

  Blog Teacher Tapp NL
  Wat is belangrijk dat leraren leren?
  Feedback ontvangen is best lastig! 6 valkuilen
  Building Thinking Classrooms bij geschiedenis
  Wat kun je als leraar met AI?
  Risico’s bij het gebruik van AI voor leren, opleiden en onderwijs
  De kracht van visueel communiceren in het onderwijs
  Wat is het effect van tv-kijken tijdens de schoollunch op het eetgedrag van basisschoolleerlingen?
  Het leed dat vergaderen heet

  • Bericht gepubliceerd op:15 juni 2024