De zomervakantie is begonnen voor regio Midden! We wensen jullie veel rust en plezier. Wij blijven gewoon vragen stellen. We begrijpen het heel goed als je ook even een pauze neemt van Teacher Tapp. Je bent absoluut niet verplicht de vragen te blijven beantwoorden. Uiteraard zouden we het wel heel leuk vinden als je dat wel (af en toe) blijft doen! Mocht je een pauze nodig hebben, dan raden we je aan om in reminder in je agenda te zetten als je weer wilt gaan deelnemen en dan de notificaties van de app uit te zetten op je telefoon. Het gevaar bestaat dan wel, dat je dan op geen enkel moment van de dag weet hoe laat het is… met de notificaties aan weet je in elk geval dagelijks wanneer het in Nederland 16.30 is!!

In deze weekblog gaan we in op de richtlijnen voor mobiele telefoons (en of scholen het beleid rondom telefoons dit schooljaar hebben besproken), de muurdecoraties en planten in de lokalen van de deelnemers en kijken we waar de laatste loodjes van schooljaar 2022-2023 uit bestaan!

Telefoons

Deze week werd bekend dat het ministerie van OCW met richtlijnen komt voor mobieltjes in de klas. Richtlijnen zijn, voor zover wij weten, stevige afspraken. Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches mogen vanaf 1 januari 2024 niet meer in de klas op de middelbare school, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Scholen moeten hier zelf afspraken over maken met leraren, ouders en leerlingen zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. De gezamenlijke ambitie is dat alle scholen tegen 1 januari 2024 beleid hebben geïmplementeerd op basis van het uitgangspunt “nee, tenzij”. Wij hebben eerder geschreven over mobieltjes (hier is de meest recente blog) met name ook vanaf november 2022, toen er een motie rondom dit thema werd ingediend. En uiteraard moesten we afgelopen week ook wel vragen stellen.

In de media (en op het ministerie?) is het de afgelopen tijd veelvuldig gegaan over mobieltjes in de klas. Hoe is dat op de scholen? In het primair onderwijs (dat buiten de huidige richtlijnen valt, maar nog als sector in overleg gaat) is het beleid bij 66% van onze deelnemers niet besproken en niet veranderd (figuur 1). In het hoger onderwijs (maar een kleine groep) is dit 62 %. In het vo lijkt er vooral op 3 manieren om te zijn gegaan met beleid rondom mobiele telefoons in de klas: 31% van Tappers uit het voortgezet onderwijs geeft aan dat het beleid is besproken en strenger wordt. 28% antwoordt dat het beleid niet besproken en niet veranderd is en 27% kiest voor besproken en niet veranderd.

Uiteraard is het dan interessant welk beleid er gevoerd wordt op scholen. We beperken ons hier tot het primair en voortgezet onderwijs. Deelnemers die niet aangaven dat het beleid is of wordt veranderd of dat er nieuw beleid komt, vroegen we welke omschrijving het dichtste in de buurt komt van het beleid van hun school als het gaat om mobiele telefoons voor leerlingen/studenten/cursisten.

In het primair onderwijs worden de telefoons met name verzameld aan het begin van de dag en aan het einde teruggegeven, of mogen helemaal niet worden gebruikt tijdens de schooldag (figuur 2). In het voortgezet onderwijs mogen ze bij 49% van de deelnemers worden gebruikt in de pauze of tijdens de les als de leraar dat toestaat. 30% van de deelnemers geeft aan dat telefoons niet mogen worden gebruikt, tenzij de leraar opdracht geeft. Deze twee opties lijken volgens ons al erg op de voorgestelde richtlijnen (‘Nee, tenzij’). Voor 9% van de deelnemende vo-leraren (maar het is een beperkte groep!) zal er dus wél iets veranderen.

Figuur 1
Figuur 2

Maar is er dan geen probleem, zijn die richtlijnen niet nodig? Om hier een beeld van te geven, kruisen we het huidige beleid op scholen in het vo, met de stelling: ik heb dagelijks last van mobieltjes in de klas. We zien hier geen grote verschillen in beleid bij leraren die het eens of oneens zijn met de stelling (maar de groepen zijn klein!) (figuur 3). Het beeld ligt wat anders als we dezelfde stelling kruisen met de vraag hoe onze deelnemers denken over de aangekondigde richtlijnen. Bij leraren die het (helemaal) eens zijn met de stelling (en dus dagelijkse last ervaren) is het percentage dat blij is met de richtlijnen flink hoger dan bij leraren die het (helemaal) oneens zijn met de stelling (figuur 4). Die laatste groep geeft vaker aan dat de richtlijnen niets aan hun praktijk veranderen.

We vermoedden dat het beleid op papier minder zegt dan de naleving van het beleid. Een grote meerderheid van de vo-leraren geeft aan dat de mate waarin het beleid op papier ook terug te zien is in de school verschilt per collega of niet terug te zien is (figuur 5). Daar lijkt dus wel wat werk te verzetten om aan de richtlijnen van het ministerie te voldoen!

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Inrichting lokalen

Uit onderzoek blijkt dat de muren in klaslokalen ingedeeld kunnen worden in 4 groepen als we kijken naar wat er aan de muren hangt: er hangt nauwelijks iets aan de muur, er hangen vooral educatieve, inhoudelijke hulpmiddelen, er hangen zowel educatieve hulpmiddelen als decoraties of er hangt vooral organisatorische en niet-educatieve informatie. Wij vroegen hoe het zat met de muren van de lokalen van onze deelnemers (figuur 6). In het ho en mbo zijn de meeste muren leeg. In het vo is die groep redelijk groot, maar muren met zowel educatieve hulpmiddelen als decoraties komen meer voor. Dit geldt ook voor het primair onderwijs. Daarnaast zien we in het po redelijk wat muren met vooral educatieve, inhoudelijke hulpmiddelen. Die laatste variant heeft volgens onderzoek ook een positieve relatie met leerprestaties, maar alleen als wat er hangt in lijn is met de instructie én er tijdens de les specifiek aandacht voor is. Anders is het een potentiële bron van afleiding.

Naast muurdecoratie vroegen we naar planten in het lokaal. Met name deelnemers in het po en so hebben meerdere planten in het lokaal. In de andere sectoren zijn erg weinig planten te zien (figuur 7)!

Figuur 6
Figuur 7

De laatste loodjes

Regio Midden heeft vakantie! Zuid volgt volgende week, en weer een week later mag regio Noord gaan ontspannen. Wij vroegen aan het begin van deze week: wat doen jullie nog deze 3 weken? We kregen als feedback dat we de diploma-uitreikingen vergeten waren. Sorry! Jullie hebben gelijk!

In elke sector heeft een flink percentage van de deelnemers nog een einde schooljaar-bijeenkomst met collega’s (figuur 8). In het primair onderwijs staat voor veel deelnemers de schoonmaak van het klaslokaal nog op het programma, terwijl veel deelnemers uit het vo nog rapporten schrijven en/of rapportvergaderingen hebben. In het vo geeft slechts 17% van de deelnemers nog lessen.

En hoewel die optie ontbrak op de vraag over de laatste 3 weken denken we dat veel deelnemers ook nog wel wat administratie doen. Minder dan een kwart van de deelnemers is daar namelijk al klaar mee (figuur 9)! Helaas is het doen van de administratie OOK de taak waar veel deelnemers tegenop zien (figuur 10). Veel succes met deze laatste loodjes!

Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10

Complimentenkaartjes

Vorige week lieten we je onze complimentenkaartjes voor onderwijspersoneel zien. We brengen ze graag nogmaals onder de aandacht. Want: bedankkaartjes worden bewaard door onze deelnemers (figuur 11)!

Figuur 11

Onze complimentenkaartjes zijn gebaseerd op de mooiste complimenten die deelnemers van Teacher Tapp NL zelf ooit kregen. Hoe fijn om dat compliment nu aan iemand anders te geven!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 30 juni tot en met 6 juli.

Blog Teacher Tapp NL
Hesjtek teacherlife
Heeft het ophangen van visuele educatieve hulpmiddelen in de klas, zoals spellingsregels, een positief effect op de leerprestaties van leerlingen?
6 Ways to Use ChatGPT to Save Time
Leraren zijn verschrikkelijk
Als het mag schuren dan moet het ook glanzen
Schaarste schuurt
De leerlingbespreking: het benutten van de wijsheid van de groep
Elke minuut telt
“Heeft iemand nog feedback, dan hoor ik het graag”

  • Bericht gepubliceerd op:7 juli 2023