In aanloop naar de verkiezingen van 17 maart jl. stelden we enkele vragen over politiek in de klas en je verwachtingen over de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet. In deze blog delen we de resultaten. Ook vertellen we je alle ins en out van onze nieuwste win-actie die op Koningsdag gehouden zal worden!

1. Politiek in de klas

Hessel Nieuwlink, lector Burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, schrijft: “Leerlingen menen dat zij in Nederlandse klaslokalen relatief weinig mogelijkheden krijgen om met burgerschapsthema’s bezig te zijn. Zij vinden dat er relatief weinig discussies zijn, zij hebben weinig ruimte om besluitvorming te beïnvloeden, en zij vinden dat ze niet vaak over politieke en maatschappelijke onderwerpen en democratie praten. Wanneer burgerschap vorm krijgt in de lessen, dan gebeurt dat vaker bij maatschappijvakken dan bij andere vakken.”

Wij vroegen ons panel of ze in de week van de verkiezingen aandacht besteden aan de verkiezingen in hun lessen.

Ruim de helft van de leraren in de onderbouw van het po besteedt geen aandacht aan de verkiezingen. Dit percentage ligt een stuk lager in de andere bouwen. Opvallend is dat de groep die in een enkele les of in meerdere lessen aandacht besteedt aan verkiezingen het grootst is in de bovenbouw van het po, met 73%. In de bovenbouw van het vo havo/vwo is dit 26% en in het vmbo 30%. In het mbo 44%. Het lijkt er dus op dat deze resultaten aansluiten bij het onderzoek waar Nieuwlink naar verwijst dat stelt dat leerlingen vinden dat ze niet vaak over politieke en maatschappelijke onderwerpen en democratie praten. Nieuwlink schrijft ook: “….vergt het de nodige vakkennis en didactische vaardigheden om aan leerlingen te kunnen uitleggen wat democratie is of waarom er mensenrechten zijn. Die kennis en vaardigheden horen vooral bij bepaalde vakken.”  Zien wij ook dat dit thema in het vo dan vooral voorkomt bij maatschappijvakken? Ja, gebruikers die een vak geven binnen het Gamma-cluster besteden hier de meeste aandacht aan in hun lessen, docenten van een Beta-vak duidelijk veel minder.

Nieuwlink: “Onderzoek laat zien dat leraren in Nederland zich minder vaak bekwaam voelen om les te geven over burgerschap dan hun collega’s in vergelijkbare landen, met name in het lesgeven over democratie, politiek en ‘de wereldgemeenschap’.” Over bekwaamheid hebben we geen vraag gesteld. Wel vroegen we of leraren hun politieke voorkeur met leerlingen in de les of met hun collega’s delen.

In het po zegt een groter percentage de voorkeur niet te delen. In het vo en mbo doen leraren dat wel, maar vooral als leerlingen er naar vragen. De verschillen die we zien als het om leerlingen gaat, zien we een stuk minder als het gaat om politieke voorkeur delen met collega’s.

2. Onderwijs in de politiek

We vroegen in welke mate de gebruikers zichzelf herkennen in de manier waarop in de politiek het beeld van ‘de leraar’ en de beroepsgroep wordt neergezet. Ruim een derde van de gebruikers geeft aan dat dit zelden of nooit het geval is. Leraren in de verschillende sectoren ervaren dit min of meer hetzelfde.

Zijn de plannen die een partij heeft met het onderwijs doorslaggevend voor het uitbrengen van een stem op die partij? Dit lijkt voor leraren in het basisonderwijs eerder zo te zijn dan leraren in het vo en mbo. Een mogelijke verklaring is wellicht de loonkloof tussen po en vo en het verzoek aan de politiek om deze te dichten. Dit kan voor leraren po een belangrijk punt zijn in een partijprogramma.

Hebben leraren de verwachting dat er na de verkiezingen iets gaat veranderen in het onderwijs?

Het grootste gedeelte van ons panel verwacht dat er weinig zal veranderen. Zelfs verandering in de lumpsum zien weinig leraren gebeuren, terwijl veel partijen tijdens het onderwijsdebat in de Balie daar toch van af wilden. Heeft deze toch wat pessimistische kijk op de toekomst een relatie met hoe de leraren in ons panel aankijken tegen de rest van het schooljaar? Ja! Bij leraren die optimistisch zijn over de rest van het schooljaar is het percentage dat denkt dat er weinig zal veranderen kleiner. Op eenzelfde manier zien we terug dat leraren die zichzelf herkennen in het beeld dat de politiek heeft van het beroep meer positieve verwachtingen heeft ten aanzien van veranderingen na de verkiezingen.

3. Win!

In februari gaven we een boekenpakket voor de hele school weg aan een gelukkige winnaar. In april geven we 10 boeken weg aan 10 winnaars! Deze keer belonen we de deelnemers die elke dag onze vragen beantwoorden. De app houdt automatisch bij hoeveel dagen je achter elkaar de vragen beantwoordt. Dit heet je streak. Je vindt je streak onder de dagelijkse leestip, of via het tabblad Badges in de app. Je streak wordt teruggezet naar 0 als je een keer een dag vergeet om de vragen te beantwoorden. Op Koningsdag kiezen we random 10 deelnemers op basis van hun streak.

2 winnaars met een streak tussen 30-50
2 winnaars met een streak tussen 50-100
3 winnaars met een streak tussen 100-200
3 winnaars met een streak van +200

Als je op Koningsdag 2021 dus een streak hebt van 30 of meer doe je automatisch mee aan deze loterij! Nu instappen betekent dus ook gewoon kans op een prijs!

Elke winnaar ontvangt een exemplaar van het nieuwe boek Doorloopjes, twv 25,95 euro.
In het boek DOORLOOPJES: EEN VISUELE ONTWERPGIDS VOOR LERAREN vatten Tom Sherrington en Oliver Caviglioli het belangrijkste onderwijsonderzoek samen in praktische, geïllustreerde vijf-stappen-plannen. Het boek is ongekend populair in het Verenigd Koninkrijk en verscheen pas in Nederlandse vertaling (vertaald door René Kneyber). 
Hieronder vind je de regels van deze actie.

 1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 27 april Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: Een exemplaar van Doorloopjes wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= streaks) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
 19. De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via een bericht in de app.

4. Tips

En zoals elke week, vind je in onze blog de tips die we in de app geven. Dit zijn de tips van 17 tot en met 23 maart!

Feedback met vier gekleurde bekertjes
Blog Teacher Tapp: Digitale geletterdheid
95 stellingen voor beter Funderend Onderwijs
Video met voorbeelden van leerkrachten die gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen
Wat maakt een goede leraar?
Welke factoren zijn bepalend voor de taakzwaarte van leraren in respectievelijk het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
Teacher underperformance in Flemish primary and secondary schools: Co-workers’ experiences, views and responses
Dit is hoe klaslokalen eruitzien op scholen in 21 landen over de hele wereld

 • Bericht gepubliceerd op:25 maart 2021