Hoe krijg je een zicht op wat leraren denken en ervaren? Waar worstelen leraren mee, wat zijn hun zorgen? Welke vragen zijn er, en bestaan de antwoorden al? Als er beslissingen worden genomen door beleidsmakers, hoe komen die binnen bij de direct betrokkenen? Uit deze nieuwsgierigheid ontstond de originele Teacher Tapp in het Verenigd Koninkrijk 2017. 

Na eerdere experimenten met bevragingen via e-mail en andere web-based tools groeide het besef dat een leraar gewoon te vaak bezig is met leerlingen in een klas. Een app maakt het echter mogelijk dat er in de trein, in de personeelskamer, of waar dan ook, er gemakkelijker een kort moment gecreëerd kan worden om de leraar vragen voor te leggen. In plaats van achter de computer te moeten kruipen, krijgt de leraar een melding op de smartphone, en kan zo de drie vragen van de dag beantwoorden.

Drie jaar zal TeacherTappNL worden beheerd door het Expeditieteam Lerarenagenda, dat onderzoek doet naar adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap. Amber en Marieke zijn de twee kartrekkers van TeacherTappNL.

Naast vragen waarvan we denken dat leraren die interessant vinden, publiceren we de dagelijkse resultaten en de wekelijkse blog. Een deel van jullie antwoorden ook zullen gaan gebruiken voor ons onderzoek.

Centraal in het onderzoek staat de professionele kwaliteit van de leraar. Maar dé leraar bestaat niet meer: er is veelvormigheid en veelzijdigheid in het beroepsbeeld ontstaan. Leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties zoeken hun weg naar ‘verkiesbare toekomsten’ in deze veelvormigheid en veelzijdigheid en hebben daarvoor adaptief vermogen nodig: ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Toekomstbestendig leraarschap vraagt adaptief vermogen in alle sectoren van het onderwijsveld (po, vo en mbo) en op alle niveaus van onderwijsorganisatie: bij leraren(teams) (micro), in scholen (meso) en in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties (macro). We gaan onderzoeken hoe dit adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet.

We bestuderen adaptief vermogen in de context van drie actuele vraagstukken:
Jaar 1 (2020-2021): Veranderend beroepsbeeld,
Jaar 2 (2021-2022): Curriculumontwikkeling
Jaar 3 (2022-2023): Groeiende kansenongelijkheid.

We werken met zeven bouwstenen die zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). Elke bouwsteen kijkt op een eigen manier naar het vraagstuk. Teacher Tapp is een van onze bouwstenen.

We streven er naar om per onderwijssector minstens 500 deelnemende leraren regelmatig gebruik te laten maken van de app. Teacher Tapp NL helpt ons om op een vrij snelle en flexibele manier een set met waardevolle longitudinale inzichten direct uit het veld te verkrijgen.

Amber Walraven

Ik ben Amber Walraven. Ik werk als universitair docent aan de Radboud Docenten Academie en ben daar opleidingscoördinator van de eenjarige educatieve master. Naast het opleiden van eerstegraads leraren doe ik onderzoek. Met name naar adaptieve expertise, docent professionalisering en ict in het onderwijs. Momenteel besteed ik al mijn onderzoekstijd aan het Expeditieteam Lerarenagenda. De app Teacher Tapp is onderdeel van dat project. Ik volgde de Engelse versie van de app al jaren en dacht steeds: hadden we dit ook maar in Nederland! Nu is het zover en mag ik me hier mee bezig houden. Ik geloof echt dat de app ons kan helpen bij weten wat er speelt in scholen en bij het verbeteren van onderwijs en onderwijsonderzoek. Mijn streven is om de deelnemende leraren dagelijkse het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn, dat wat zij meemaken ook op andere scholen gebeurt. De vragen die gaan over ‘hoe doe jij dat’ vind ik vaak het meest interessant. Het leukste vind ik het combineren van de vragen, dus als we zien dat leraren die werkdruk ervaren als gevolg van het aantal lessen ook aangeven dat hun voorbereidingstijd voor de lessen onvoldoende is om goede kwaliteit te leveren. Ik leef me hiervoor graag uit in de blogs die we wekelijks publiceren.

Marieke van der Pers

Ik ben Marieke van der Pers. Ik werk als onderzoeker bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben vijf jaar betrokken geweest bij het landelijke project Begeleiding Startende Leraren project waarin ik me voornamelijk heb beziggehouden met de longitudinale dataverzameling onder een grote groep startende docenten. Omdat ik sociaal demograaf ben ging mijn aandacht daarbij in het bijzonder uit naar regionale verschillen en de bijdrage van de schoolcontext in de manier waarop beginnende leraren worden begeleid. Momenteel maak ik deel uit van het Expeditieteam Lerarenagenda, waar de app Teacher Tapp onderdeel van is. De app is bijzonder omdat het een grote groep leraren mogelijk maakt om op een laagdrempelige manier dagelijks zijn/haar stem kan geven over ‘alles’ wat het beroep betreft. Ik draag hier met plezier aan bij door de bevindingen op een aansprekende en relevante manier te presenteren zodat de reflectie en dialoog gestimuleerd wordt. Ik hoop op een nóg grotere groep deelnemers waardoor we ook verschillende kenmerken van scholen en verschillen tussen regio’s in beeld kunnen brengen. De data moet hiervoor gereed worden gemaakt, maar dit gaat binnenkort lukken! Naast het stimuleren van de dialoog in de praktijk, zie ik de waarde van de app voor het doen van onderzoek. De app maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier bevindingen van kleinschalige studies te ‘checken’ onder een grote groep leraren, te peilen of concepten herkenbaar zijn en begrepen worden, maar ook door het herhaald stellen van vragen inzicht te krijgen in patronen.