Onze laatste blog van 2020! Hierna nemen we even twee weken vakantie van de blog. Natuurlijk blijven we wel vragen stellen (we hebben zelfs 2 verkiezingen!). In totaal zijn er nu 2023 accounts in Teacher Tapp NL, en afgelopen week hebben 730 gebruikers daadwerkelijk vragen beantwoord. In het nieuwe jaar hopen we nog meer leraren te mogen verwelkomen! We hebben hiervoor een mooie actie. In deze blogpost lees je er meer over. Maar eerst een analyse van de vragen die we stelden over routines, regels en handhaving van beleid.

1. Het hebben van routines en regels

Lessen waarin onduidelijke, onlogische afspraken zijn, of waar een onjuiste hoeveelheid regels ten behoeve van discipline is hebben een verhoogde kans op ordeverstoring ((Ben-Peretz, Eilam, & Landler-Pardo, 2011). (Naast routines en regels spelen er natuurlijk andere zaken mee, zoals de inhoud en de relatie, maar we gaan het hier nu hebben over routines en regels). Uit een rapport van Tom Bennett over gedrag in scholen, blijkt dat succesvolle scholen oa effectief gecommuniceerde, realistische, gedetailleerde verwachtingen hebben die duidelijk worden begrepen door alle leden van de school, evenals zeer consistente werkmethoden door de hele school heen, en dat iedereen een duidelijk begrip heeft van wat de schoolcultuur is en ‘dit is hoe we de dingen hier doen, en dit zijn de waarden die we hebben’.
Op de achterkant van het boek Orde houden van Rene Kneyber lezen we: “Met de orde in de Nederlandse lessen is het slecht gesteld. Vergeleken met hun internationale collega’s moeten leraren in Nederland lang wachten tot de leerlingen stil zijn en ze met de les kunnen beginnen, en wordt lestijd onvoldoende effectief benut, zelfs op de betere scholen.” In een eerder interview zei hij al: “De eerste week van het schooljaar geef ik eigenlijk geen les, maar zet ik routines neer om de rest van het jaar door te komen.”

Dit en nog veel meer waren redenen voor ons om eens te vragen naar (schoolbrede) routines en regels!

Een groot deel van de leraren die de vraag heeft beantwoord geeft aan dat er op school afspraken zijn over mobiele telefoons in de klas. Eten/ drinken tijdens de les scoort ook hoog. Opvallend ook dat de groep die vindt dat er afspraken gemaakt moeten worden over hoe je reageert op ongewenst gedrag, groter is dan de groep die zegt dat daar afspraken over zijn gemaakt.

Routines kunnen zorgen voor meer effectieve leertijd. Orde hoeft dan niet steeds ‘bevochten’ te worden. Idealiter hanteert een school in alle klassen dezelfde regels en dezelfde consequenties bij overtredingen.

In dit figuur is te zien dat van de leraren die het (helemaal) eens zijn met de stelling dat het gedragsbeleid van de school helpt bij het effectief lesgeven (samen zijn dat er 222), een groter percentage afspraken heeft over bijvoorbeeld hoe je op ongewenst gedrag reageert, dan de leraren die het oneens zijn met de stelling dat het gedragsbeleid hen helpt bij effectief lesgeven. Dit resultaat lijkt dus in lijn met wat oa Bennett stelt. Een beleid (meer gezamenlijke afspraken), helpt bij effectief lesgeven.

2. Het naleven van routines en regels

Het hebben van schoolbrede afspraken is een, het handhaven er van is dan weer wat anders.

Een klein deel van de leraren geeft aan geen gedragsbeleid te hebben, of niet zeker te weten wat het gedragsbeleid is. In het po geeft daarbij het grootste gedeelte van de respondenten aan dat ze niet zijn afgeweken van het beleid. In het vo is dit wat meer in balans… het deel dat aangeeft te zijn afgeweken is maar net kleiner dan het deel dat niet is afgeweken.
We hebben doorgevraagd naar 1 specifiek beleidsonderdeel: het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen.

In het po worden de regels voor mobiele telefoons consequent toegepast volgens de respondenten. In het vo is dat veel minder het geval. In het po zullen waarschijnlijk ook minder leerlingen een mobiele telefoon hebben.

111 leraren geven aan op een dag afgeweken te zijn van het beleid, en van de 111 geeft 60 % aan het (helemaal) oneens te zijn met de stelling dat regels rondom het gebruik van mobiele telefoons consequent worden toegepast. Bij de 193 leraren die aan gaven niet afgeweken te zijn, is dit 35%.

Voor beginnende leraren – in zowel primair als voortgezet onderwijs – zijn redenen om te stoppen, van persoonlijke aard (persoonlijke problemen en ziekte) of hebben te maken met het beroep en de school. Werkdruk, stress en een laag salaris worden veel genoemd. Andere redenen zijn onduidelijke verwachtingen, ontbreken van steun en feedback, geringe doorgroeimogelijkheden, gebrekkige communicatie en slechte relaties binnen de school. De verschillende uitvalredenen lijken met elkaar samen te hangen. Zo leidt stress bij startende leraren tot ontevredenheid, en ontevredenheid tot meer uitval. Als we kijken naar het rapport van Bennett zien we. “Staff well-being, retention and working conditions are also optimised by the propagation of good behaviour” (blz 13).

In lijn met de eerdere vraag over afwijken van het gedragsbeleid (gebeurt vaker in het vo) zien we dat in het vo de groep leraren die aangeeft het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat hun klassenmanagement wordt bemoeilijkt door het ontbreken of niet handhaven van schoolbrede regels in het vo groter is. En bij leraren met minder ervaring speelt dit vaker.

Dit is slechts een greep uit de gestelde vragen en resultaten. We zullen later nog eens terugkomen op dit onderwerp. Heb je zelf vragen? Dan kan je ze indienen via dit formulier!

3. Regels en routines voor onze winactie!

De meesten van jullie hebben afgelopen halfjaar vakliteratuur gelezen! Maar tegelijkertijd heeft lang niet iedereen een personeelsbibliotheek of boeken in de personeelskamer, en wisselen collega’s ook lang niet overal boeken met elkaar uit. Wij willen met onze app graag bijdragen aan inzicht in kennis over onderwijs en wat er gebeurt in scholen. Door vragen te stellen en resultaten te delen, maar ook door onze dagelijkse tips. En, omdat we jullie willen bedanken voor jullie inzet, zien dat jullie graag lezen én dat het lezen en delen van boeken op school wel meer kan, geven wij aan een school voor 250 euro aan onderwijsboeken weg! Hieronder vind je onze regels en richtlijnen! 🙂

Hoe werkt het? ELKE VRAAG die je via Teacher Tapp NL beantwoordt in januari 2021 is een lot. Als je dus elke set vragen in januari 2021 beantwoordt heb je 93 loten in de loterij.
Hoe meer vragen je beantwoordt, hoe meer kans je dus maakt voor je school. En, dat betekent ook dat hoe meer van je collega’s de vragen beantwoorden, hoe meer kans jullie school maakt!

 1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
 2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
 3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
 4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
 5. De sluitingsdatum voor deelname is 31 januari. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
 6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
 7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
 8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
 9. De prijs is als volgt: Het Teacher Tapp onderwijsboeken-pakket wordt op je school overhandigd (indien de corona-regels dat toestaan). In overleg maken we graag een foto van dat moment. De prijzen zijn zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatieven aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= loten) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
 11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
 12. De organisator zal een afspraak met de winnaar maken over wanneer de prijs wordt bezorgd.
 13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 14. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van de naam van zijn / haar school en eventuele foto van de school in publiciteitsmateriaal. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
 16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
 18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
 19. De winnaar van de loterij wordt gecontacteerd via hun geverifieerde e-mailadres zoals vermeld in de app.

4.Tips

En zoals in elk blog: een overzicht van de tips die we in die week gaven.
Leerlingen toetsvragen laten bedenken
Global Teaching Insights
Nakijken- aflevering 2: Tegen de stroom in
Een cultuur neerzetten op school (deel III) : de praktische kant
Nice White Parents
Teacher Tapp NL blog
Suggesties voor verkiezing onderwijswoord van het jaar 2020 (inmiddels gesloten, de verkiezing loopt via de app vanaf 21 december!)

(Je kunt nog wél suggesties doen voor het onderwijswoord dat je nooit meer wil horen. Die verkiezing loopt via de app in de 2e week van de Kerstvakantie. )

 • Bericht gepubliceerd op:18 december 2020