Sorry, we hebben een week overgeslagen met onze wekelijkse blog! Gelukkig hebben we wél voor jullie een nieuw maandoverzicht opgezet, zijn we op de achtergrond bezig met een verbeterde planning van de vragen en thema’s voor blogs, waren we aanwezig bij EduCAUTION en zijn we er deze week gewoon weer :-). Om het goed te maken nemen we deze week de tips van de afgelopen twee weken op, zodat je geen tip hoeft te missen!

1.Waar kom je liever geen leerlingen tegen?

In een van onze eerste weken vroegen we al eens naar de reistijd naar school. Een gebruiker opperde toen al dat leraren er ook wel eens bewust voor kiezen om niet te wonen in de plaats waar ze werken. We hebben hier de afgelopen weken vragen over gesteld.

Op Twitter gaven enkele leraren aan niet in dezelfde plaats te wonen als waar ze werken om in hun vrije tijd niet regelmatig leerlingen tegen te hoeven komen. Uit de resultaten van deze vraag blijkt dat bewust kiezen om in de buurt of juist niet in de buurt te wonen ongeveer evenveel voorkomt in het po en vo (39% en 37%). Maar, in het po is de groep die bewust niet de buurt woont groter dan de groep die bewust in de buurt woont. In het vo is dit precies andersom. Het mbo heeft een kleinere groep gebruikers, maar ook hier woont 30 % bewust wel of niet in de buurt, en de groep die bewust niet in de buurt woont is groter. De groep leraren die bewust wel of niet in de buurt woont is kleiner dan de groep die geen bewuste keuze heeft gemaakt.
Redenen die genoemd werden om niet in de buurt te wonen van school gingen over leeftijdsverschil tussen studenten en leraar en het liever niet tegen willen komen in vrije tijd, of het niet steeds aangesproken willen worden door bijvoorbeeld ouders. Een leraar gaf aan zich wel eens te verstoppen in de supermarkt om een ouder en kind te ontwijken. Daarom hebben we ook gevraagd in welke situatie je leerlingen bent tegengekomen, terwijl je dat liever niet had gehad……

Supermarkt staat bij elke sector in de top 3. Vakantie bij bijna alle sectoren. De kroeg staat op één bij het vo en mbo. Verklaarbaar natuurlijk vanuit de leeftijdsgroep van de leerlingen / studenten.

2. Vrije tijd als leraar?

Een deel van de leraren vindt het niet prettig om regelmatig leerlingen in hun vrije tijd tegen te komen. Maar ben je dan in je vrije tijd ook leraar? En vind je dat je veel vrije tijd hebt als leraar? Op onze overzichtspagina kun je zien hoe deze vragen per sector werden beantwoord. In deze blog combineren we ze.

20% van de leraren die aangeven het eens te zijn met de stelling dat je als leraar nauwelijks tijd overhoudt voor jezelf of je gezin, lukt het echt niet om hun professie uit te zetten in de vrije tijd. 3 % zegt dat ze dit met gemak doen. Leraren die het oneens zijn met de stelling (en dus vinden dat ze wel tijd overhouden voor zichzelf of gezin) daarvan zegt 10 % dat dit niet lukt, en een even groot deel dat ze dit met gemak doen. Hoewel de groepen niet vergelijkbaar zijn in grootte, en we voorzichtig moeten zijn, lijkt het wel zo te zijn dat leraren die vinden dat ze weinig tijd overhouden voor zichzelf, hun professie ook minder makkelijk uitzetten in hun vrije tijd.

3. Kwaliteit en kwantiteit van lessen

In Nederland geven we in vergelijking met andere landen relatief veel lessen. Daarnaast geven leraren aan dat ze per week veel lessen moeten geven en dat ze niet altijd tijd hebben om kwaliteit te leveren. Er is een motie aangenomen om leraren maximaal 20 lesuren per week te laten geven. Zo kregen wij op Twitter de volgende reacties:
“Ik geef ongeveer 20 inhoudelijk verschillende lessen per week, heb nauwelijks tijd om één les goed voor te bereiden.”
“In die urennorm gaat het mij niet eens om of wij het doen vinden, maar vooral het feit dat we in vergelijking tot veel landen, die het ook nog eens beter doen op het gebied van onderwijs, veel meer lessen geven. Kwantiteit staat dus niet gelijk aan kwaliteit.”
“Mijn vorige school had een opslagfactor van 65%. Daar red ik het niet mee, maar goed, dat zal aan mezelf liggen. Mijn huidige school gaat uit van 50%. Dat vind ik echt bijzonder weinig, als je wel verwacht dat docenten differentiëren, inspelen op de actualiteit, etc.”

We vroegen of het aantal lessen dat je per week geeft voor werkdruk zorgt, én legden de stelling “Met de tijd die ik op papier beschikbaar heb voor voorbereiding van lessen, kan ik voldoende kwaliteit leveren” voor.

In alle sectoren geeft meer dan de helft van de gebruikers aan het oneens te zijn met deze stelling. Deze leraren vinden dus dat ze met de beschikbare tijd op papier, niet voldoende kwaliteit kunnen leveren. Dit sluit aan bij de geluiden uit vakbonden. We kregen de vraag of er verschillen zouden zijn tussen leraren die voltijds of deeltijd werken. We zullen dit gaan bekijken.

In de kolommen (er staat nog verticale as) staan de antwoorden op de vraag of het aantal te geven lessen per week voor werkdruk zorgt. Van de 466 leraren geven er 19 aan dat dat nooit het geval is, en 81 dat dat vaak het geval is. De grootste groepen zeggen soms of regelmatig. Van leraren die vaker werkdruk ervaren door het aantal lessen, geeft een groter percentage aan het oneens te zijn met de stelling dat ze met de voorbereidingstijd op papier voldoende kwaliteit kunnen leveren. Hoewel ons panel nog lang niet representatief is voor de totale beroepsgroep, is dit wel degelijk een probleem. Een probleem dat ook breder herkend wordt, gezien de eisen van de vakbonden en moties van enkele politici.

De vraag over werkdruk door aantal lessen hebben we hier gecombineerd met de vraag over waar je per week minder tijd aan zou willen besteden. Leraren die vaak, regelmatig of soms werkdruk ervaren door aantal lessen, zijn de enige leraren die minder tijd aan lessen zouden willen besteden. Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem / administratie en andere taken, zoals surveilleren zijn zaken waar veel leraren minder tijd aan zouden willen besteden.

4.Tips

En zoals in elk blog: een overzicht van de tips die we in die week gaven. Deze keer dus twee weken 🙂
Het belang van ongeschreven regels
VSO-docenten op de bres voor sector met manifest en petitie
7 manieren om je online les afwisselender te maken
Praktische tips voor differentiatie in de klas
“Wat maakt dat je dit zegt?”- een werkvorm om leerlingen te laten denken
Teacher Tapp NL blog: social media en lunchpauze
De Formatief Evalueren leerling cyclus


Mijn favoriete technieken om bij de klassikale instructie de kinderen te betrekken
Ilias El Hadioui: grondlegger van De Transformatieve School
Met ouderroutines kun je ouderbetrokkenheid vergroten
Een loopbaanpact voor individuele leraren of voor teams?
“Zo creëer je als leerkracht een goede balans tussen werk en privé
Teacher Tapp NL: antwoorden op de vragen per sector
5 werkvormen voor groepsgewijze feedback

  • Bericht gepubliceerd op:26 november 2020