In deze blog: nakijken (deel 2), wat moet er volgens onze deelnemers in een sollicitatieprocedure zitten, en hoe waren onze leraren eigenlijk als leerling? En omdat het momenteel elke dag speelt, kort aandacht voor Corona-perikelen.

Voorbereiden op online onderwijs?

Het zijn nog steeds moeilijke tijden. Een nieuwe periode van online onderwijs, zou de overheid het wel of niet gaan aankondigen? Voorlopig nog geen landelijk gedwongen ‘sluiting’, maar vanwege zieke leraren en quarantaine van leerlingen en leraren wordt er op een aantal scholen al weer (deels) online onderwijs gegeven.

Wij vinden het moeilijk in te schatten in hoeverre onze deelnemers hier juist wel of liever geen vragen over willen beantwoorden, en soms zijn vragen over scholensluiting ook zaken die leraren niet altijd kunnen beïnvloeden maar wat landelijk gaat. We doen ons best om hier een balans in te houden, en vragen te stellen die echt over de praktische op school of emotionele situatie van leraren/schoolleiders gaan.
Bijvoorbeeld de vraag over ertegen opzien om je onder leerlingen en collega’s te begeven. We stelden deze vraag op 1 en 24 november 2021. Het percentage dat het (helemaal) eens is met deze stelling is toegenomen, in alle leeftijdscategorieën.
We vroegen ook tweemaal of er voorbereidingen getroffen worden voor een eventuele volgende periode van online onderwijs. De eerste keer op 23 november en de tweede keer op 25 november, toen net bekend was dat een volgende scholensluiting wellicht een optie was maar de persconferentie nog gehouden moest worden…In het basisonderwijs zien we dat het percentage leraren dat zich aan het voorbereiden was in die twee dagen met 9% is toegenomen.

Image

Nakijken (deel 2)

In een vorige blog schreven we over nakijken: waar doen leraren dat, onder welke omstandigheden en wat is het langste dat ze ooit over het nakijken van het werk van een leerling hebben gedaan. We kregen het verzoek om eens te vragen waarom leraren eigenlijk nakijken. U vraagt, wij draaien! 🙂

We hebben de doelen van nakijken in het algemeen bevraagd, maar ook de reden van de laatste keer dat er werk is nagekeken. En dan zien we wel iets opvallends. In het algemeen kijken leraren werk van leerlingen na om zicht op ontwikkeling te krijgen en om feedback te geven aan leerlingen. In het basisonderwijs scoort ‘om te bepalen wat ik de volgende les(sen) ga doen’ met 71% ook hoog, zeker in vergelijking met het vo en mbo. In het vo scoort het geven van een cijfer hoog (64%), in vergelijking met andere sectoren. En voor 71% van de vo-leraren was het geven van een cijfer ook een reden voor het meest recente nakijken. In de andere sectoren ligt dat echt een stuk lager. ‘Het geven van een cijfer’ én ‘omdat het moet van school’ scoort muv het speciaal onderwijs in elke sector hoger als reden bij de laatste nakijkronde, dan bij de nakijkdoelen in het algemeen. Zicht op ontwikkeling en feedback geven was juist voor minder leraren een reden om na te nakijken bij de meest recente nakijkronde. Het lijkt er dus op dat de mooie doelen die leraren hebben, er in de praktijk lang niet altijd van komen!

We kregen een reactie hierop, dat het nakijken en feedback geven iets is wat de hele dag doorloopt. Eens in de zoveel tijd is er dan een toets, en ja, die is dan voor een cijfer! : “….en dat was nèt op de dag dat die vraag werd gesteld.” Dat is een terechte nuancering van onze resultaten!

Image
Image

Waarom willen werken op een school en voorkeuren voor solliciteren

Het vinden van een school die bij je past is belangrijk. Maar waar let je op als je bepaalt of je zou willen werken op een school? Visie van de school en afstand tot eigen woonplaats, aldus onze resultaten. Dat zijn wellicht ook juist de zaken die je ‘aan de buitenkant’ kan zien. Zaken als de samenstelling van het team, onderwijsmethode, kwaliteit van de leraren zul je specifiek naar moeten vragen, of merk je pas als je eenmaal op de school werkt. Vandaar dat we ook vroegen wat er onderdeel van je meest recente sollicitatieprocedure was, en wat onderdeel zou moeten zijn….En we vonden daarin grote verschillen. Een gesprek met de directie was voor veel leraren onderdeel van hun sollicitatie en in sommige gevallen ook een gesprek met leraren. Een dag meelopen op school kwam nauwelijks voor, terwijl een groot deel van de leraren dat wel graag zou willen als onderdeel van de procedure.

We hebben onze deelnemers ook gevraagd wat ooit (mede) een reden geweest is om een school te verlaten. Om te kunnen vergelijken, gebruikten we dezelfde opties als redenen om te bepalen of je zou willen werken op een school. En daar stond ‘schoolleider’ niet bij. Dat hebben we geweten, want deze optie bleek niet gemist te worden als reden om ergens te gaan werken, maar is wél een reden om een school te verlaten, of dat te overwegen! Genoteerd, en komen we op terug (hij staat in een andere vraag over dit onderwerp namelijk wél 😉 )

Hoe was jij als leerling?

Hoe waren onze deelnemers zélf als leerling? Nou, voornamelijk stil, ijverig en goed! We hebben ook gevraagd of eigen ervaringen als leerling een rol hebben gespeeld bij de keuze voor het lerarenberoep. Het blijkt dat jongere leraren dit vaker mee hebben laten spelen dan oudere leraren. Het zou natuurlijk kunnen dat jongere leraren zich hier bewuster van zijn omdat hun ervaringen recenter zijn. Mogelijk is er ook iets veranderd in de redenen om leraar te worden de afgelopen jaren? We kunnen de vraag waarom ben je vooral leraar geworden binnenkort wel herhalen. De kerstvakantie is altijd een mooi moment voor dergelijke reflectieve vragen 🙂

Tips

Elke week verzamelen we op onze blog de tips die we in de app geven. Deze keer de tips van 25 november tot en met 1 december.

12 dilemma’s waar docenten (bijna) dagelijks mee te maken hebben
30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het onderwijs
Pictio Podcast: #22 – Praktijkvakken in het vmbo met Walter Kamphuis
Cold call or MWB
Zo zet je een oefentoets formatief in
Hoe kun je positief framen bij ongewenst gedrag in de klas?

  • Bericht gepubliceerd op:2 december 2021